V naší práci s klienty se setkáváme s celou řadou rozmanitých příběhů o tom, jakým způsobem závislost na pornografii negativně ovlivňuje jejich životy. Jedním z těchto negativních dopadů, který nám klienti popisují, bývá také určitá vnitřní nejistota ohledně vlastní sexuální orientace. A jelikož na toto téma narážíme především u mladších klientů stále častěji, chtěli bychom v tomto článku shrnout naše zkušenosti s klienty a nabídnout alespoň částečné vysvětlení tohoto fenoménu. 

Uvědomujeme si, že se jedná o velmi citlivé téma, a tak bychom chtěli hned v úvodu zmínit dvě důležité věci. Zaprvé chceme zdůraznit, že cílem tohoto článku není problematizovat nebo odsuzovat osoby s minoritní sexuální orientací. V rámci NePornu se obecně řídíme naším etickým kodexem a respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho sexuální orientaci. Cílem tohoto článku je jednoduše popsat jeden z možných negativních dopadů závislosti na pornografii, který nám klienti sami popisují. 

Zadruhé je férové přiznat, že na toto téma prozatím neexistují žádné odborné články. Proto budeme i v tomto článku pracovat především se zkušenostmi našich klientů, které jsou samy o sobě dost pestré. Zároveň si uvědomujeme, že i v těchto případech může být pornografie pouze jedním z ovlivňujících faktorů.

S těmito věcmi na paměti se pojďme nyní podívat na zkušenosti našich klientů a položme si otázku, kterou si oni sami pokládají: Může sledování pornografie ovlivnit věci, které nás vzrušují? Nebo dokonce změnit naši přirozenou sexuální orientaci? 

“Nejsem náhodou gay?” 

Když nám klienti popisují, z čeho podle nich pramení jejich nejistota ohledně sexuální orientace, zmiňují především typ porna, ke kterému se dostali. V naší praxi se nejčastěji setkáváme s klienty, kteří se takto dostali k homosexuálnímu pornu, a jelikož je vzrušovalo, začali si klást otázky typu: “Nejsem náhodou gay?”  

Toto téma nám již několikrát vyvstalo při komunikaci především s mladšími klienty, kteří začali s pornografií ve velmi nízkém věku a rychle se dostali k homosexuálnímu pornu. Mnohdy sami neměli žádné předchozí zkušenosti s partnerskými vztahy z reálného života, a tak se při hledání své přirozené sexuální orientace neměli o co opřít. Někteří jedinci zažívali sexuální vzrušení vůči lidem stejného pohlaví pouze v pornu. Jiní postupně začali vnímat, že je přitahují i v reálném životě, ačkoliv si do té doby mysleli, že jsou orientovaní heterosexuálně. 

S těmito otázkami jsme se setkali i u dospělých jedinců, kteří již měli zkušenosti se vztahy. Někteří měli například relativně funkční heterosexuální vztahy, přičemž k homosexuálnímu pornu se dostali z nejrůznějších důvodů až postupem času. V takových případech se nám svěřují, že je to naprosto vykolejilo a že vlastně neví, co si o tom mají myslet. 

V každém případě se jedná o reálné obavy, které někteří naši klienti řeší. A tato nejistota ohledně vlastní sexuální orientace v nich často vyvolává ještě větší vnitřní neklid. Ten samozřejmě může být umocněn i dalšími faktory, mezi které nejčastěji patří výchova, odsuzující postoj rodičů či okolí, nebo náboženské přesvědčení. Obecně ovšem tento vnitřní neklid nepomáhá v tom, aby si klient mohl v klidu na tyto otázky odpovědět. Zde se také nabízí otázka: Jakou roli v tom tedy hraje pornografie? 

Stále intenzivnější podněty 

Často se setkáváme s názorem, že pornografie může sloužit k rozšíření sexuálních obzorů nebo že v pornu člověk může objevit, co se mu ve skutečnosti líbí. U někoho to tak skutečně může být, avšak pornografické stránky obecně nepovažujeme za ideální zdroj inspirace, ani za bezpečný zdroj pro zkoumání zdravé sexuality. 

Hlavní důvod je, že pornografie obecně funguje jako supranormální podnět pro náš mozek. Zjednodušeně bychom mohli říct, že pornografická videa jsou natočená tak, aby nás vzrušila za jakýchkoliv okolností a bez ohledu na obsah, který vyobrazují. Postupně si člověk může vybudovat toleranci, podobně jako u látkových závislostí, což jej povede k frekventovanějšímu užívání nebo k vyhledávání silnějších podnětů, aby stále dosáhl stejné míry vzrušení. V tom druhém případě se tak může dostat k tvrdším, násilnějším či více šokujícím formám pornografie, a potenciálně se může propracovat i k nelegální pornografii.

Jedním z takovýchto intenzivnějších podnětů může být také pornografie, která neodpovídá naší přirozené sexuální orientaci. A právě ono nepochopení, jakým způsobem na nás pornografie působí, může u některých jedinců vést k již zmíněné vnitřní nejistotě ohledně vlastní sexuální orientace. 

Spousta našich klientů zároveň tvrdí, že to, co sledují v pornu, je v reálném životě vlastně vůbec nepřitahuje. Někteří sice s praktikami, které viděli v pornu, experimentovali, ale zjistili, že je ve skutečném sexu vůbec nelákají. Přesto je ovšem tyto sexuální praktiky v pornu vzrušují a běžnější videa s nimi už nic nedělají. 

Na tomto místě zmíníme, že intenzivnější podněty nemusí vyvolávat pouze otázky nad sexuální orientací. Někteří klienti se setkali s pornografickými videi, která obsahovala nejrůznější druhy parafilií (sexuálních odchylek). Například narazili na videa obsahující fetišismus, BDSM praktiky, zoofilii, pedofilii nebo nekrofilii. To je vedlo k podobným otázkám, kdy si nebyli jistí, zda u sebe objevili nějakou formu parafilie, jelikož je tyto praktiky vzrušovaly. 

Opět ale zmíníme, že se jedná o postupné zvyšování tolerance, tedy formu stupňování závislosti. Znamená to tedy, že pornografie dokáže změnit či přeprogramovat naši přirozenou sexuální orientaci? 

Přeprogramované preference 

Z toho, co jsme si doposud řekli, nám vyplývá, že sledování pornografie nemění naši přirozenou sexuální orientaci. Spíše dochází k tomu, že někteří jedinci prožívají vnitřní nesoulad mezi svou sexuální orientací a obsahem, který sledují v pornu. Sledování pornografie tedy může v některých případech změnit či přeprogramovat aktuální sexuální preference, tedy to, co člověka vzrušuje. 

I zde je ovšem zapotřebí říci, že míra tohoto přeprogramování se může u různých lidí lišit. V naší praxi jsme u klientů narazili na různé variace, které nám popisovali. V některých případech se toto přeprogramování projevilo pouze při sledování pornografických videí, přičemž daní jedinci v reálném životě fungovali relativně bez komplikací. U některých klientů se projevil nezájem o reálné sexuální vztahy, což je další příklad negativních dopadů závislosti na pornografii, a tak své přeprogramované preference řešili pouze v pornu. Jiní nám ovšem popisovali stav, kdy je začaly přitahovat věci, které viděli v pornu, i v reálném životě. 

Tímto chceme poukázat na fakt, že sledování pornografie může lidi ovlivňovat různým způsobem a v různé míře. Přirozeně zde hraje roli celá řada dalších faktorů, včetně odolnosti daného jedince, míry podpůrných vztahů, výchovy, náboženského přesvědčení atd. V každém případě tato vnitřní nejistota je jedním z možných negativních dopadů závislosti na pornografii, který se ve většině případů projevuje u dětí a dospívajících. 

Zranitelní dospívající 

V období dospívání se nejintenzivněji formuje osobnost a sexualita člověka. Pokud je tedy dítě v období dospívání opakovaně vystavováno pornografii, pak se také pornografie významně spolupodílí na utváření toho, jak dítě vnímá sex, vztahy a vlastní sexualitu. 

Výzkumy v této oblastí zároveň ukazují, že pro drtivou většinu dětí a dospívajících funguje pornografie jako primární zdroj sexuální výchovy. A jelikož dospívající často nemají vlastní sexuální zkušenosti, mohou lehce přebírat takzvané “pornoscénáře”, které jsou silně nerealistické. To pak často vede ke zklamání, když zjistí, že reálný sex a vztahy fungují jinak. 

Zároveň ze zkušeností našich klientů víme, že pornografie ovlivnila nejen jejich očekávání, ale také jejich sexuální chování. V některých případech může sledování pornografie vést k nezájmu o partnerský sex, což je podle výzkumů celosvětový trend. Přičemž v jiných případech naopak pozorujeme poměrně radikální změnu v oblasti sexuálních praktik. Jako příklad můžeme uvést nedávný výzkum, který ukázal, že až třetina mladých dívek má zkušenosti s orálním sexem ve vztahu, aniž by předtím dostaly pusu. 

Děti a dospívající jsou jednoduše mnohem zranitelnější než dospělí jedinci, jelikož jejich osobnost a sexualita se teprve formuje. Jsou také mnohem náchylnější vůči novým návykům, které mohou v případě pornografie snadno přerůst v kompulzivní chování či závislost. Což je hlavní důvod, proč pornografie představuje pro dospívající značné riziko a proč není vhodným zdrojem pro zkoumání vlastní sexuality a sexuálních preferencí. 

Zdravé zkoumání vlastní sexuality

Uvědomujeme si, že se jedná o velmi citlivé téma, kdy někteří klienti sami v sobě zápasí s tím, jak k této oblasti přistoupit. Jak jsme již zmínili, této vnitřní nejistotě ohledně vlastní sexuality může přispívat celá řada dalších faktorů. Jelikož se ovšem v NePornu zaměřujeme výhradně na pomoc lidem, kteří zápasí se závislostí na pornografii, chtěli bychom nabídnout alespoň nástin řešení v této oblasti. 

V první řadě bychom doporučili projít si procesem restartu mozku, tedy abstinencí od pornografie. Restart mozku zde samozřejmě není univerzálním řešením již zmíněné vnitřní nejistoty ohledně sexuální orientace. Může ovšem člověku pomoci v tom, aby se oprostil od velmi intenzivního podnětu, který hledání vlastní sexuality komplikuje. Bez pornografie pak bude mít lepší a zdravější prostor ke zkoumání vlastní sexuality a sexuálních preferencí. 

Zkoumání vlastní sexuality a sexuálních preferencí se pak odehrává v kontextu vztahů a reálného života. U našich klientů jsme viděli, že si postupně došli k různým závěrům. Někteří z těch, kdo sledovali homosexuální porno zjistili, že jsou heterosexuální, přičemž jiní si došli k tomu, že jsou homosexuální nebo bisexuální. Důležité ovšem bylo, že si k tomu došli v reálném životě bez toho, aby je ovlivňovala pornografie. 

U některých klientů jsme zase viděli, jak důležité je přijetí vlastní sexuality v rámci řešení závislosti na pornografii. Samotný vnitřní nesoulad mezi přirozenou sexuální orientací a subjektivním vnímáním vlastní sexuální orientace pro ně byl silným stresorem, který je vedl k nezdravému úniku do světa pornografie. V takovém případě může být vhodná například i psychoterapeutická pomoc, v rámci které je možné tento vnitřní nesoulad lépe zpracovat.

Závěr

V NePornu jsme přesvědčeni o tom, že sexualita každého člověka je něco krásného a komplexního. Pornografie ovšem může u některých jedinců, obzvláště u dětí a dospívajících, v rámci eskalace programovat jejich mozek a sexuální preference. Výsledkem pak může být stav, kdy je běžné podněty či obyčejný sex přestanou vzrušovat nebo kdy začnou pochybovat o své vlastní sexualitě. 

Na základě našich zkušeností s klienty, znalostí o vlivu pornografie a obecných předpokladů ohledně sexuality jsme toho názoru, že pornografie nemění naši přirozenou sexuální orientaci. Jelikož se ovšem jedná o supranormální podnět, může přeprogramovat naše sexuální preference, či dokonce chování. Zdrojem vnitřní nejistoty pak může být právě nesoulad mezi přirozenou sexuální orientací a pornem naprogramovanými sexuálními preferencemi. 

Pro zdravé zkoumání vlastní sexuality proto doporučujeme nejprve projít si restartem mozku. Tím si člověk vytvoří prostor pro zdravé zkoumání své sexuality v reálném životě. Jelikož se ale jedná o komplexní oblast, ve které hraje roli celá řada faktorů, může být vhodným krokem také psychoterapeutická pomoc. 

V rámci NePornu vám můžeme pomoci se zmíněným restartem mozku, abyste si mohli vytvořit prostor pro zdravé zkoumání své sexuality. Zároveň připomínáme, že se při práci s klienty řídíme naším etickým kodexem a respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho sexuální orientaci. Naším hlavním cílem je pomoci vám zbavit se negativních dopadů závislosti na pornografii, a pomoci vám tak žít lepší a svobodnější život. 

Tomuto tématu se věnujeme i v našem podcastu: