Etický kodex

organizace NePornu, z. s.

I. Obecná ustanovení

Hlavním posláním organizace NePornu, z. s. je poskytovat bezplatnou a anonymní pomoc formou koučinku, případně poradenství, na chatu a na e-mailu osobám, jež se nacházejí ve stavu subjektivního hodnocení problémové konzumace pornografie. Etický kodex organizace NePornu vychází z listiny základních práv a svobod člověka, která jsou přisuzována každé lidské bytosti.

II. Obecné etické zásady

Služby organizace NePornu se odvíjí od stanov spolku NePornu a řídí se Ústavou a platnými zákony České republiky.

Dobrovolník organizace NePornu respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jakým způsobem se podílí na životě celé společnosti.

Základními hodnotami, které v přístupu ke klientům dobrovolník organizace NePornu uplatňuje, jsou práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení, anonymitu a autonomii.

Tato práva jsou zpochybnitelná, pokud:

  • jednáním jedince dochází ohrožování sebe nebo ostatních na životě či výrazným způsobem na zdraví;
  • je na straně jedince důvodné podezření na páchání trestní činnosti v kontextu problémové konzumace pornografie;
  • je takové jednání v rozporu se zákony.

Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy a potřebami dobrovolníka. Dobrovolník organizace NePornu poskytuje pomoc ve formě koučinku či poradenství jako laik na nejvyšší možné odborné úrovni. Poskytuje pouze služby vymezené rámcem statutu organizace NePornu, koučinku, poradenství a svými kompetencemi;

Etiku práce řeší dobrovolník organizace NePornu v rámci supervize, intervize a porad. Při řešení etických problémů se opírá o Metodiku práce organizace NePornu a tento etický kodex.

III. Etické zásady ve vztahu ke klientům

Dobrovolník organizace NePornu respektuje klienty, podporuje je k vědomí vlastní odpovědnosti. Chrání jejich důstojnost a lidská práva a pomáhá všem se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace.

Dobrovolník organizace NePornu podporuje klienta v hledání konstruktivního řešení situace a ve využívání jeho vnitřních i vnějších zdrojů, popř. ho odkazuje na další vhodný typ pomoci.

Povinností dobrovolníka organizace NePornu je zachovávat mlčenlivost a respektovat anonymitu klienta i pracovníka. Tuto povinnost je možné porušit pouze v naléhavých případech (viz výše uvedené). Klienti jsou o takovém postupu informováni, pokud je to možné a účelné. Zprávu pro orgány činné v trestním řízení a soudy může podávat pouze pověřený pracovník organizace NePornu, a to na jejich písemné vyžádání.

Anonymita klienta je zachována i při archivaci. E-maily se archivují po dobu dvou let. Ke všem zmíněným záznamům mají přístup v rámci intervize pouze odborní garanti organizace NePornu. Výjimky jsou možné pouze v případech definovaných zákonem (viz výše).

Dobrovolník organizace NePornu je si vědom svých odborných a profesních omezení. Pokud s klientem nemůže sám pracovat, předá mu informace o dalších formách pomoci.

IV. Etické zásady ve vztahu k organizaci a kolegům

Dobrovolník organizace NePornu si plní zodpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků ke své organizaci dle smlouvy o dobrovolnické činnosti.

Dobrovolník organizace NePornu má právo ovlivnit pravidla pro práci s klienty nebo obecně fungování organizace NePornu za účelem zlepšení kvality práce a poskytované pomoci. Činí tak vědomým způsobem na k tomu určených místech dle například Metodiky práce.

Dobrovolník organizace NePornu respektuje znalosti, zkušenosti a rozdíly v názorech svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Spolupracuje s nimi, čímž zvyšuje kvalitu poskytované služby. Připomínky k nim vyjadřuje vědomým způsobem dle své dobrovolnické činnosti.

Dobrovolník organizace NePornu vědomě přispívá k pozitivní atmosféře v týmu svou otevřenou komunikací, konstruktivním přístupem k řešení problémů a respektem ke kolegům.

V. Etické zásady odbornosti

Dobrovolník organizace NePornu se chová tak, aby jeho jednání vedlo k odbornému rozvoji služby, kterou poskytuje organizace NePornu. Dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby.

Před nástupem do aktivní služby prochází dobrovolník výběrem podle platných podmínek přijímání dobrovolníků organizace NePornu. Dobrovolník organizace NePornu je zodpovědný za své celoživotní vzdělávání, čímž zvyšuje odbornou úroveň práce.

VI. Etické zásady ve vztahu ke společnosti

Dobrovolník organizace NePornu při svém veřejném vystupování jménem organizace NePornu se snaží vést dialog o problémové konzumaci pornografie, a to na úrovni vnitrostátní, ale také mezinárodní. Snaží se stranit ultimativních vyjádření, ale spíš podporuje komunikaci a odbornou diskuzi a bádání v oblasti patologické konzumace pornografie.

Dobrovolník organizace NePornu působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke sexualitě a intimitě, která je součástí každého lidského jedince.

Dobrovolník organizace NePornu při svém vystupování ve veřejném prostoru respektuje tyto zásady úcty k hodnotě lidského života a k lidské důstojnosti v kontextu sexuality a intimity.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je platná a závazná pro všechny dobrovolníky a vedení organizace NePornu.

Každý dobrovolník organizace NePornu je povinen se seznámit s aktuálním zněním této směrnice a řídit se jí.

Za správnost:

Michal Prívara
Vedoucí Etické komise NePornu

Jakub Vopelák
Zástupce vedoucího Etické komise NePornu

Kontaktní e-mail etické komise
eticka.komise@nepornu.cz

Schváleno Radou NePornu

Chceš nám něco sdělit?

Napiš nám

    Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.