Stanovy spolku

organizace NePornu, z. s.

I. Základní ustanovení

 1. Název spolku zní „NePornu, z.s.“ (dále jen Spolek).
 2. Sídlo Spolku se nachází v Olomouci na adrese Polská 29, Olomouc, 779 00.
 3. Spolek se ve své práci řídí stanovami jak i předpisy a akty řízení vydanými na jeho základě.
 4. Spolek představuje platformu, která spolupracuje s náboženskými i nenáboženskými organizacemi, přičemž vychází z křesťanských principů a nabízí pomoc druhým.

II. Účel

Rozšiřovat povědomí o problematice pornografie a pomáhat lidem, kteří zápasí se závislostním chováním spojeným se sledováním pornografie, především formou koučinku.

III. Hlavní a vedlejší činnosti

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v § 2, coby společného zájmu jeho členů.

 1. Hlavní činnosti spolku jsou:
  • vzdělávání o rizicích pornografie,
  • pomoc lidem, kteří zápasí se sledováním pornografie, především formou koučinku,
  • spravování internetových stránek, jejich rozvoj a propagace,
  • vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
  • příprava a školení vlastních i externích pracovníků a dobrovolných pracovníků,
  • polupráce s církvemi, organizacemi a jednotlivci s obdobným předmětem činností,
  • administrativní a materiální zajišťování své vlastní činnosti, včetně pořádání sbírek,
  • realizace a tvorba projektů s obdobnou vizí, jako je účel spolku.
 2. Spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

IV. Práva a povinnosti členů

Člen Spolku má právo:

 1. aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
  • volit do orgánů Spolku,
  • být po dosažení zletilosti volen do orgánů Spolku,
  • obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 2. Člen má povinnosti zejména:
  • dodržovat stanovy Spolku,
  • aktivně se podílet na činnosti Spolku,
  • vykonávat funkce v orgánech Spolku,
  • plnit ostatní povinnosti uložené v souladu s těmito stanovami.
 3. Členská schůze může rozhodnout o povinnosti úhrady členského příspěvku a stanovit jeho výši a splatnost.
 4. Člen může být vyloučen pro rozpor jeho jednání nebo postojů s cíli Spolku nebo pro neplnění povinností člena Spolku. O vyloučení rozhoduje Rada spolku, která o tom písemně informuje vyloučeného člena. Do 30 dnů od doručení písemného sdělení o vyloučení ze Spolku má vyloučený člen právo požádat Radu spolku o přezkum tohoto rozhodnutí Členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání. Členská schůze má právo zrušit rozhodnutí o vyloučení. Žádost o přezkum rozhodnutí Členskou schůzi má odkladný účinek. Členská schůze může sama na návrh Rady rozhodnout o vyloučení člena ze Spolku

V. Orgány

 1. Orgány spolku jsou:
  • členská schůze jako orgán nejvyšší,
  • rada spolku jako orgán výkonný,
  • předseda jako orgán statutární,
  • místopředseda jako orgán statutární;
  • ředitel jako orgán výkonný,
  • revizor jako orgán kontrolní v případě, že je ustanoven.

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku.
 2. Členové Spolku mají v rámci Členské schůze hlasovací právo. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 3. Rada může přizvat k jednání Členské schůze další jednotlivé osoby nebo zástupce organizací spolupracujících se Spolkem, kteří budou mít na chůzi hlas poradní.
 4. Členskou schůzi svolává Rada, která navrhuje její program a realizuje její usnesení.
 5. Členskou schůzi řídí předseda spolu se dvěma členy Spolku zvolenými Členskou schůzí.
 6. Členská schůze zejména:
  • jedná o životě a práci Spolku a usnáší se na doporučeních pro její další práci;
  • usnáší se o návrzích pro projednání Rady;
  • projednává a schvaluje výroční zprávu a výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok;
  • volí členy Rady, jejichž počet určí, na období 3 let;  nezvolení kandidáti se stávají náhradníky v pořadí podle počtu dosažených hlasů, pokud členská schůze nerozhodne jinak;
  • v případě závažného pochybení ohrožujícího zájmy spolku členská schůze může odvolat předsedu, místopředsedu a popřípadě i všechny členy rady;
  • schvaluje stanovy Spolku, jejich změny a doplnění;
  • rozhoduje o vyloučení člena Spolku (dle ustanovení § 5 odst. 4 Stanov);
  • rozhoduje o zrušení Spolku nebo fúzi Spolku s jiným Spolkem;
  • hodnotí činnost dalších orgánů spolku a jejích členů.
 7.  Členská schůze se schází nejméně jednou v roce. V neodkladných záležitostech se může Členská schůze sejít častěji, a to také online, pomocí komunikačních nástrojů jako je Skype apod. Rozhodování v takovém případě probíhá formou per rollam.
 8. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina členů spolku. Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně stanov Spolku, o zrušení Spolku, fúzi s jiným spolkem podobného zaměření a o odvolání člena Rady se rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů, v ostatních věcech se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak.
 9. V případě, že se nesejde usnášeníschopná Členská schůze, automaticky se prodlouží funkční období Rady a revizora (revizní komise) na jeden rok. Nesejde-li se dvakrát za sebou usnášeníschopná Členská schůze je následující Členská schůze usnášeníschopná při jakémkoli počtu přítomných členů.

VII. Rada

 1. Rada je výkonným orgánem spolku.
 2. Radu tvoří 3, 5 nebo 7 členů. Členem Rady může být pouze člen Spolku.
 3. Rada je volená Členskou schůzi na funkční období tří let.
 4. Uprázdní-li se místo člena Rady, je povolán náhradník, jehož funkční období bude trvat do doby nejbližší volby volených členů Rady.
 5. Rada je zodpovědná za hospodaření a plynulý chod Spolku.
 6. Rada je ze své činnosti odpovědná Členské schůzi.
 7. Zasedání Rady svolává předseda Rady, případně místopředseda Rady. Rada se schází podle potřeby, nejméně však 2krát ročně. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomno nejméně 2/3 jejích členů; usnáší se nadpoloviční většinou přítomných členů. O svých jednáních pořizuje zápis. Předseda archivuje originály zápisů rady. Odvolat z funkce člena Rady může pouze Členská schůze.
 8. Rada řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech otázkách činnosti Spolku, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům Spolku nebo si je nevyhradí Členská schůze, a to zejména:
  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu Spolku,
  • volí, hodnotí a odvolává ředitele spolku, přičemž ředitel je radou hodnocen minimálně jednou ročně,
  • udílí předchozí souhlas k právním úkonům, jejichž předmětem plnění je hodnota přesahující 75 000 Kč, nebo kterými se převádí vlastnické právo k nemovitostem, nebo kterými jsou nemovité věci zatíženy věcnými právy třetích osob,
  • schvaluje plán činnosti a rozpočet na příslušný kalendářní rok, který je jí předložen ředitelem,
  • svolává Členskou schůzi a připravuje její program,
  • předkládá návrhy Členské schůzi,
  • realizuje usnesení Členské schůze,
  • rozhoduje o přijetí za člena Spolku, i. rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku v souladu s ustanovením § 5 odst. 4 těchto stanov,
  • uděluje statutárním orgánům souhlas s vystavením plné moci k jednání za Spolek třetím osobám,
  • připravuje případné změny stanov pro schválení Členskou schůzí,
  • Rada schvaluje dlouhodobou strategii, vizi a významné projekty,
  • kontroluje a hodnotí plnění plánu činností a hospodaření za příslušný kalendářní rok,
  • projednává a schvaluje dlouhodobý výhled práce,
  • rada může uložit řediteli, aby připravil výroční zprávu a výsledek hospodaření za uplynulý kalendářní rok,
  • rozhoduje jménem Spolku ve věcech pracovněprávních,
  • rozhoduje o dalších záležitostech, které stanovy nesvěřují žádnému orgánu, a které si vyhradí.

VII. Rozhodování per rollam

 1. Rozhodování mimo schůzi Rady nebo Členské schůze (dále jen „rozhodování per rollam“), může probíhat tak, že předseda nebo místopředseda zašle návrh rozhodnutí na adresu, popřípadě emailovou adresu uvedenou v seznamu členů Rady nebo Spolku, a to každému členovi Rady nebo Členské schůze.
 2. Návrh rozhodnutí obsahuje také:
  • lhůtu pro doručení vyjádření člena Rady nebo Spolku, která byla určena Radou nebo Členskou schůzí, jinak 10 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné odeslání návrhu členovi Rady nebo Spolku,
  • podklady potřebné pro jeho přijetí,
  • další údaje, určí-li tak rozhodnutí Rady nebo Členské schůze, nebo je-li to pro přijetí rozhodnutí potřebné.
 3.  Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí Rady nebo Členské schůze bylo osvědčeno veřejnou listinou, uvede se ve vyjádření člena Rady nebo Spolku i obsah návrhu rozhodnutí Rady nebo Členské schůze, jehož se vyjádření týká – podpis na vyjádření musí být úředně ověřen nebo musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.
 4. Nedoručí-li člen Rady nebo Spolku ve lhůtě podle odstavce 10.b.1) tohoto článku předsedovi nebo místopředsedovi souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
 5. Většina se počítá z celkového počtu hlasů všech členů Rady nebo Členské schůze.

VII. Předseda a místopředseda

 1. V čele Spolku stojí předseda a místopředseda, kteří jsou statutárními orgány Spolku. Zastupují Spolek navenek, jednají jeho jménem a rozhodují o jeho běžných záležitostech, přičemž jednají jménem spolku samostatně.
 2. Předsedu a místopředsedu volí Rada ze svého středu.
 3. Funkční období předsedy a místopředsedy skončí dnem, kdy skončí funkční období Rady, do níž byli zvoleni.
 4. Předseda a místopředseda mohou být před uplynutím funkčního období odvolání radou nebo členskou schůzí.
 5. Předseda vede jednání Rady.
 6. K právním úkonům, jejichž předmětem plnění je hodnota přesahující 75 000 Kč, nebo kterými se převádí vlastnické právo k nemovitostem, nebo kterými jsou nemovité věci zatíženy věcnými právy třetích osob, je třeba podpisu předsedy či místopředsedy, za předchozího výslovného souhlasu Rady.

VII. Ředitel

 1. O ustanovení Ředitele jakožto výkonného orgánu Spolku rozhoduje Rada.
 2. Ředitel jedná jménem Spolku v rámci pravomocí, které mu svěřila Rada.
 3. Ředitel řídí činnost Spolku, v mezích tohoto statutu a z výkonu své funkce je odpovědný Radě a Členské schůzi.
 4. Je zodpovědný za každodenní činnost Spolku podle Radou schválených plánů.
 5. Ředitel připravuje podklady pro jednání Rady.
 6. Navrhuje a zodpovídá za rozpočet Spolku.
 7. Navrhuje plán činností Spolku a zodpovídá za jeho plnění.
 8. Navrhuje Radě personální změny.
 9. Je pověřen k právním úkonům, jejichž předmětem plnění je hodnota nepřesahující 75 000 Kč, nebo kterými se nepřevádí vlastnické právo k nemovitostem, nebo kterými nejsou nemovité věci zatíženy věcnými právy třetích osob.

VII. Revizor

 1.  O ustanovení Revizora jako kontrolního orgánu Spolku rozhoduje Rada Spolku.
 2. Revizor kontroluje, zda hospodaření Spolku je v souladu s platnými právními předpisy, zda jsou prostředky použity v souladu s posláním Spolku, případně zda a jak jsou plněna doporučení auditora, byl-li proveden audit.
 3. Revizor přezkoumává roční účetní uzávěrku Spolku.
 4. Revizor má právo účastnit se zasedání Rady, kdykoliv o to požádá. Rovněž má právo navrhnout svolání mimořádného jednání Rady, jestliže to vyžadují zájmy Spolku.
 5. Revizor má právo nahlížet do účetních knih a jiných hospodářských dokladů Spolku.
 6. Revizor předkládá zprávu o své činnosti Členské schůzi.

VII. Hospodaření Spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady. S výsledky hospodaření seznamuje rada členy spolku na každé členské schůzi.

VII. Zrušení a zánik

 1. Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozdělením nebo fúzí s jiným podobně pracujícím Spolkem na základě rozhodnutí Členské schůze.
 2. Před zánikem se vyžaduje likvidace Spolku v souladu s §268 ObčZ, jestliže jmění spolku nepřechází na právního nástupce, kterého může určit výlučně Členská schůze. Členská schůze jmenuje likvidátora a rozhoduje o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem v souladu s veřejně prospěšnými cíli.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména pak ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
 2. Stanovy byly schváleny na zakládající členské schůzi dne 4. 12. 2019. Účinnosti nabývají dnem registrace spolku.
Potřebuješ pomoci?

Pojďme si napsat!

  Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google. Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslaný dotaz nebo požadavek.